ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1.  Οικονομία χώρου: οριζόντια, κάθετα, σε ρόδες και γωνιακά!
2.  Οικονομία ρεύματος:
     α) 40w αρκούν για να θερμάνουν 1m³ σε θερμοκρασία 20° C.
     β) Με 240w θερμαίνεται 1m³ στους 20° C επί 24 ώρες.
     γ) Νυχτερινό ρεύμα.
     δ) Λειτουργούν κατά διαστήματα.
     ε) Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του περιβάλ-
     λοντος  με ακρίβεια 1/10 του βαθμού, επιτυγχάνοντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομία
     (κατά 2,5° C).
3. Δεν απαιτούν έξοδα συντήρησης στο μέλλον.
4.  Απόλυτα αθόρυβα.
5.  Ακίνδυνα. Χαμηλή θερμοκρασία αντίστασης (αποδεκτά απο Γαλλικούς κανονι-
     σμούς πυρασφάλειας). Στρογγυλεμένες γωνίες. Κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση
     σκεπάσματος, κακού χειρισμού ή άλλης αιτίας. (Παιδική ασφάλεια και όχι μόνο).
6.  Ομοιόμορφη διάδοση της θερμότητας στο χώρο (για 20° C θερμοκρασία δα-
     πέδου 19,5° C, οροφής 21° C)
7.  Δεν ρυπαίνουν τον αέρα, δεν καίνε το οξυγόνο. Ενδεδειγμένα για άτομα με αναπ-
     νευστικά προβλήματα και για βρέφη.
8.  Ιδανικά για κεντρική θέρμανση.
9.  Τα πλέον κατάλληλα και για εξοχικές κατοικίες λόγω της αυτόματης λειτουργίας
     τους και της αυτονομίας που παρέχουν.

e-mail: info@campa.gr