ΓΝΩΡΙΜΙΑ


ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Το σήμα αυτό εγγυάται πως το προϊόν σέβεται τους κανόνες και πιστοποϊητι-
κά ασφαλείας στο σύνολό τους.

Το σήμα αυτό εγγυάται πως το προϊόν σέβεται τους κανόνες λειτουργικότη-
τας και επιπλέον τους κανόνες και πιστοποϊητικά ασφαλέιας στο σύνολό τους.

Το σήμα αυτό δείχνει πως ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν σέβεται
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 
ΠΙΣΤΟΠΟΪΗΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
 
ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Συσκευή κλάσης `β. 'Ενδειξη πως είναι διπλής μόνωσης και δεν απαιτεί
γείωση.

Συσκευή προστατευμένη από υγρασία και εκτόξευση νερού.

Συσκευή προστατευμένη από υγρασία και κάθετη πτώση νερού.

e-mail: info@campa.gr